Kárný řád | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Kárný řád

KÁRNÝ ŘÁD ČESKÉHO KLUBU POTKANŮ

 

Český klub potkanů o.s. (dále jen ČKP) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů sdružující chovatele, majitele a příznivce laboratorních potkanů. Zabývá se chovem a zušlechťováním laboratorních potkanů a sdružováním jejich příznivců. Tuto činnost umožňuje širokému okruhu občanů České republiky i občanům jiných zemí. Tato činnost vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň od všech jeho členů a přijímání opatření proti těm, kteří vědomě či z neznalosti porušují tuto kázeň.

Účelem tohoto kárného řádu je stanovit postup při stíhání disciplinárních provinění, vymezení objektivní míry zavinění a spravedlivé postihnutí provinilých členů. Tento řád má také preventivně předcházet provinění, a tak přispět k dobrému jménu ČKP na veřejnosti.

 

§ 1

Obecná ustanovení

 1. Tento kárný řád je prováděcím předpisem k ostatním předpisům ČKP. Určuje zásady pro vedení řízení směřující k zabezpečení pořádku při klubové činnosti.
 2. Podle tohoto kárného řádu zakročuje kárná komise proti každému členu zájmového sdružení při porušení vnitřních předpisů ČKP, který se dopustil kárného (disciplinárního) provinění, za předpokladu respektování kárných a disciplinárních směrnic a předpisů orgánů ČKP.
 3. Potrestání člena soudem nevylučuje, aby proti němu bylo vedeno řízení podle tohoto kárného řádu.
 4. Je-li tímto kárným řádem pro úkon vyžadována písemná forma, postačí, je-li takový úkon učiněn prostřednictvím e-mailu uvedeného v oficiální klubové přihlášce člena. Elektronický podpis či certifikát není vyžadován.

§ 2

Kárná provinění

 1. Kárného provinění se dopustí ten, kdo:
  1. úmyslně nebo z nedbalosti poruší jakékoliv obecně závazné právní předpisy upravující chov zvířat v zájmových chovech nebo předpisy ČKP (řády, směrnice, dohody či usnesení, kterými se klub řídí, nevyjímaje etický kodex či právní ochranu chovatele)
  2. svým jednáním poškodí jiného člena ČKP, dobré jméno ČKP či dobré vztahy mezi členy ČKP
 2. Kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná úmyslně proti zájmům ČKP.
 3. Kárné provinění je zaviněno úmyslně, jestliže člen:
  1. vědomě chtěl porušit své povinnosti,
  2. věděl, že je může porušit a pro případ, že je poruší, byl s touto skutečností srozuměn.
 4. Kárné provinění je zaviněno z nedbalosti, jestliže člen:
  1. věděl, že může porušit povinnosti, ale spoléhal na to, že je neporuší,
  2. nevěděl, že může své povinnosti porušit, ač to měl vědět vzhledem k okolnostem a poměrům.
 5. Vznikne-li podezření, že byl při činnosti člena klubu spáchán trestný čin, přečin, přestupek podle obecně platných právních předpisů, vzniká povinnost ohlásit skutek příslušnému státnímu orgánu. V kárném řízení se postupuje nezávisle na postupu státního orgánu.

§ 3

Kárné orgány

 1. Kárným orgánem pro řízení v prvním stupni je členská schůze. Každý člen má povinnost se této členské schůze zúčastnit ať již osobně nebo na základě plné moci, případně svou neúčast ze závažných důvodů omluvit. Dodatečná omluva je akceptována písemně do týdne předsedovi, poté se člen vystavuje možnosti zahájení kárného řízení.
 2. Odvolacím orgánem je Odborný výbor sdružení (OVS).
 3. Kárné orgány mohou k prošetření případů ustavovat pracovní (kárné) komise a jmenovat její členy. Rozhodnutí v kárné věci však přísluší vždy kárnému orgánu. Kárný orgán vždy rozhoduje většinou všech hlasů. Není-li možné dosáhnout při jednání kárného orgánu většiny všech hlasů, rozhodne předseda o svolání náhradního jednání kárného orgánu. Toto rozhodnutí musí být stíhanému členovi oznámeno, není-li přítomen jednání.

§ 4

Kárná opatření

 1. Kárnými opatřeními jsou:
  1. napomenutí
  2. odvolání z funkce
  3. zbavení statusu – čestný člen, chovatelská stanice (degradace na člena)
  4. dočasný zákaz účasti na výstavách
  5. vyloučení z ČKP
  6. finanční sankce (viz § 4, odstavec 2)
 2. Finanční sankce mohou být uděleny pouze za přečiny týkající se neuhrazení:
  1. členského poplatku
  2. poplatků na výstavách
  3. poplatků za vystavení duplikátů
  4. registračních poplatků při registraci přes web
  5. dalších poplatků ČKP v souladu s danými řády
 3. V případě prodlení s uhrazením sankce i po upozornění na nesplácení, může být sankce navýšena až o 100% původní výše poplatku.
 4. Za jedno kárné provinění lze uložit pouze jedno kárné opatření.

§ 5

Ukládání kárných opatření

 1. Při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel. Proto je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění proti chovatelství a jeho etice a proti zájmům a cílům ČKP. Dále zejména k tomu, zda provinění bylo spácháno z nedbalosti či úmyslně, k dosavadním zásluhám kárně stíhaného chovatele a dalším polehčujícím či přitěžujícím okolnostem. Je nutno dbát na to, aby opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.
 2. Za polehčující okolnost se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování činu, nahrazení způsobené škody.
 3. Za přitěžující okolnost se pokládá zejména to, jestliže kárně stíhaný člen porušil zvláštní uloženou povinnost, byl již kárně potrestán, způsobil větší škodu, spáchal provinění surovým způsobem, lstí, ze zištných důvodů, jako organizátor skupiny, svedl k provinění jiného člena, spáchal provinění pod vlivem alkoholu či drog, svým činem poškodil pověst ČKP.
 4. Účinnosti nabývá kárné opatření dnem, kdy nabylo kárné rozhodnutí právní moci.
 5. Kárné rozhodnutí se po nabytí právní moci uveřejní na webové prezentaci ČKP.

§ 6

Kárné řízení

 1. Kárné řízení se zahajuje okamžikem doručení písemného návrhu na zahájení kárného řízení předsedovi sdružení.
 2. Návrh na zahájení kárného řízení může podat
  1. nejméně jedna čtvrtina členů ČKP
  2. revizor sdružení.
 3. Kárný orgán nezahájí kárné řízení a nepokračuje v kárném řízení a zahájení zastaví, jestliže:
  1. kárně stíhaný zemřel nebo je nezpůsobilý k právním úkonům
  2. jde-li o provinění, za něž již bylo uloženo pravomocně kárné opatření
  3. jednání nezakládá skutkovou podstatu kárného provinění
  4. návrh na zahájení kárného řízení je neurčitý či nesrozumitelný.
 4. Návrh na zahájení kárného řízení spolu s usnesením o zahájení kárného řízení zašle předseda sdružení tomu členovi, proti kterému návrh směřoval. Usnesení vyhotovuje písemně předseda sdružení s tímto obsahem:
  1. název a sídlo kárného orgánu
  2. datum vydání usnesení
  3. stručný popis skutku, který je kladen za vinu
  4. poučení o právu vyjádřit se k obvinění a navrhovat důkazy k obhajobě
  5. místo, datum a hodina konání jednání
  6. poučení o tom, že neúčast stíhaného člena na kárném řízení bez předchozí řádné omluvy znamená, že se vzdal svých práv.
 5. Jedná-li se o kárné stíhání člena orgánu a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh kárného řízení nebo jeho výsledek, nebo jeho ponechání ve funkci není žádoucí, může kárný orgán pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.
 6. V průběhu jednání je stíhaný člen seznámen s důkazy a je vyslechnut k těmto důkazům. O jednání se vystavuje podrobný zápis.
 7. Kárný orgán posoudí všechna zjištění. Po objektivní a nezaujaté poradě v nepřítomnosti stíhaného člena rozhodne hlasováním vině či nevině a případně o uložení kárného opatření. Jenom řádně prokázané skutečnosti mohou být podkladem pro vydání rozhodnutí.
 8. Rozhodnutí kárného orgánu se sděluje členu osobně, pokud je přítomen nebo je mu zasláno doporučeně v písemné podobě do 15 dnů od přijetí rozhodnutí.

§ 7

Dokazování a průběh kárného jednání

 1. Důkazem je vše, co může přispět k objasnění, zejména výpovědi svědků, znalecké posudky, věci a listiny, nákresy, plánky, jakož i výpovědi stíhaného. Členové ČKP jsou povinni dostavit se na předvolání ke kárnému jednání a podat svědeckou výpověď, případně zaslat své vyjádření či výpověď písemně tak, aby kárnému orgánu byla doručena nejpozději den před konáním jednání.
 2. Kárný orgán se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné v zájmu správného a úplného zjištění skutkového stavu a objektivní pravdy. A to i důkazy, které navrhne kárně stíhaný na svou obhajobu.
 3. V zápise o průběhu kárného jednání musí být uveden den a místo jednání kárného orgánu, jméno, příjmení, datum narození kárně stíhaného s uvedením trvalého bydliště, datum vzniku členství v ČKP. Dále se uvede zastávaná funkce, druh provinění a doba, kdy k provinění došlo, důkazní prostředky, rozhodnutí včetně údaje, které kárné opatření bylo uloženo.

§ 8

Zastavení kárného řízení

 1. Kárné řízení se zastavuje usnesením kárného orgánu, jestliže dospěl k závěru, že:
  1. se člen nedopustil kárného provinění
  2. se člen dopustil skutku, který není kárným proviněním
  3. stíhanému členu zaniklo jeho členství v ČKP.
 2. Usnesení o zastavení kárného řízení se členu doručuje písemně a je v něm uvedeno:
  1. označení orgánu, který usnesení přijal, datum
  2. označení kárné věci
  3. zdůvodnění zastavení kárného řízení.

§ 9

Rozhodnutí o uložení kárných opatření

 1. Rozhodnutí o uložení kárného opatření musí být zpracováno písemně a z textu musí být zřejmé tyto náležitosti:
  1. název kárného orgánu a datum jeho rozhodnutí
  2. jméno, adresa a funkce člena, jehož se rozhodnutí kárného orgánu týká
  3. označení uloženého kárného opatření
  4. označení povinnosti, která byla porušena
  5. uvedení skutku, kterým byla povinnost porušena
  6. odůvodnění opatření včetně důkazů
  7. poučení o opravném prostředku.

§ 10

Odvolání

 1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Odvoláním nelze napadnou rozhodnutí o vině, ale pouze uložené kárné opatření. Podává se písemně OVS, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení kárného rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě. Odvolání může podat pouze kárně stíhaný, pokud se tohoto práva nevzdal.
 2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně OVS odmítne. Došlo-li k zmeškání lhůty ze závažných důvodů, může odvolací orgán povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty musí stíhaný požádat do 3 dnů od pominutí překážky, která mu v podání lhůty bránila, současně s důvody o zmeškání úkolu. Odvolání může pak podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty.
 3. Neodmítne-li OVS odvolání dle druhé věty odstavce 2, projedná odvolání na základě podkladů shromážděných při jednání, které proběhlo v prvním stupni.
 4. OVS odvolání zamítne a kárné rozhodnutí potvrdí, shledá-li, že je odvolání nedůvodné. V opačném případě rozhodne o uložení mírnějšího kárného opatření.
 5. Na vyhotovení a doručování rozhodnutí odvolacího orgánu se obdobně použijí ustanovení tohoto Kárného řádu týkající se řízení v prvním stupni.

§ 11

Právní moc kárného rozhodnutí

 1. Kárné rozhodnutí je pravomocné jestliže:
  1. se kárně potrestaný vzdal práva na odvolání
  2. ve lhůtě stanovené lhůtě nebylo proti němu podáno odvolání
  3. bylo-li odvolacím orgánem rozhodnuto o odvolání

§ 12

Archiv a zveřejňování kárných rozhodnutí

 1. Pravomocná kárná rozhodnutí archivuje předseda ČKP a zároveň zajistí jejich zveřejnění na webové prezentaci ČKP.

§ 13

Závěrečná ustanovení

1. Tento kárný řád byl schválen členskou schůzí ČKP dne 24. 11. 2012.

 

Zpracovala: Tereza Nováková, Bc. Jana Veselá; Odborná konzultace: Mgr. Petr Possel
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: