Soutěžní řád pro potkaní agility | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Soutěžní řád pro potkaní agility

Soutěžní řád je závazný pro všechny soutěže konané pod záštitou Českého klubu potkanů z.s. (dále jen ČKP) a je platný od 1. září 2013.

Cílem tohoto řádu je jasně, srozumitelně a zřetelně stanovit obecná pravidla pro všechny zájemce o účast na soutěži, vymezit jejich práva a povinnosti a zajistit tak hladký průběh konání soutěže.

1. Obecná ustanovení

Soutěž potkaní agility je předvedením schopnosti soutěžního týmu překonat určitý počet překážek s přihlédnutím ke způsobu jejich překonání v daném časovém limitu pod odborným posouzením ze strany osob k tomu kvalifikovaných. Soutěžní tým tvoří vždy potkan a vodič.

Závodů agility se může zúčastnit jakýkoliv potkan bez ohledu na jeho původ, pohlaví či vzhled. Minimální věk potkana pro účast na soutěžích agility jsou dva měsíce. Horní věková hranice není omezena, je však nutné přihlédnout na zdravotní stav a fyzické schopnosti starších jedinců.

Vodičem potkana může být jakýkoliv člověk bez ohledu na to, zda je či není členem nějakého klubu. Vodičem mohou být i děti jakéhokoli věku za předpokladu, že jsou schopné bezpečně a samostatně manipulovat s potkanem. Vodič potkana nemusí být jeho majitelem.

2. Povinnosti soutěžících

Potkan účastnící se soutěže nesmí projevovat žádné známky onemocnění, napadení parazity nebo mít větší poranění apod. Každé zvíře musí mít veterinární potvrzení o zdravotním stavu ne starší třech dnů a musí projít veterinární přejímkou, která probíhá ve stanoveném čase před zahájením samotné výstavy a tím i agility soutěže (informace o času veterinární přejímky najdete vždy v propozicích k dané výstavě).

Během závodu je zakázáno jakkoliv hrubě nakládat se zvířaty, není dovoleno je fyzicky trestat, způsobovat jim bolest nebo nepříjemné pocity. Závodníci by měli mít vždy na paměti, že potkaní agility jsou v první řadě zábavou a příjemným společně stráveným časem pro majitele a jeho potkana, a tak by k nim měli přistupovat.

U potkanů s průkazem původu či výpisem předků budou jisté údaje nutné pro účast na soutěži kontrolovány, proto je třeba vzít si tento dokument dokazující původ zvířete s sebou a předložit jej ke kontrole rozhodčímu, která bude probíhat během vypisování hodnotícího lístku před samotným zahájením běhu potkana. Kontrolován bude především věk zvířete. U zvířat bez známého původu budou tyto údaje posuzovány vizuálně na základě vzhledu zvířete a jeho fyzické vyspělosti.

Jakékoliv porušení výše uvedeného ve druhém bodě Povinnosti soutěžících povede k okamžité diskvalifikaci a následnému vyloučení ze soutěže. Výrazně hrubé zacházení s potkanem může vést až k trvalému zákazu účasti vodiče na všech agility soutěžích pořádaných klubem ČKP.

3. Průběh soutěže

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – kategorie A (pokročilí) a kategorie B (začátečníci). Je pouze na soutěžním týmu a jeho zkušenostech, pro kterou kategorii se rozhodne (rozhodčí do tohoto nemůže zasahovat, může dát pouze doporučení).

Pro obě kategorie je zde možnost jednoho opakování běhu za předpokladu, že rozhodčí důvody vodiče uzná za oprávněné. Důvody k opakování běhu mohou být např.: potkan z velkého stresu ani neodstartuje, odmítá startovat (nemá prostě chvilku), nedokončí dráhu v daném čase a dojde tak k jeho diskvalifikaci (je tedy bez jakéhokoliv bodového hodnocení) apod.

Je zakázáno během soutěže používat jakékoliv odměny ve formě pamlsků, nepřiměřeně nutit potkana k překonání překážek či k přebíhání prostoru mezi nimi a zvednout potkana nad úroveň stolu nebo s ním jakkoliv jinak manipulovat.

Je dovoleno navádět potkana rukou před jeho čumáčkem pro naznačení správného směru běhu či způsobu překonání překážky, používat zvukové i zrakové podněty pro upoutání pozornosti potkana (volání jménem, mlaskání, poklepávání na překážky atd.) a lehké doteky.

Každá překážka musí být překonána potkanem daným způsobem a v daném směru. Překážky a způsob jejich překonání je jasně stanoven na webových stránkách klubu ČKP v sekci Agility v příloze pod názvem Překážky. Způsob hodnocení celého běhu najdete na týmž webu a sekci v příloze pod názvem Hodnocení.

Soutěžní trať je možné si bez přítomnosti potkanů prohlédnout ještě před zahájením soutěže, není však možné si ji vyzkoušet. Po každém běhu je trať vodičem dezinfikována (materiál k tomu potřebný bude k dispozici). Během soutěže musí diváci dodržet určitý odstup od trati daný rozhodčím a nerozptylovat potkana ani vodiče.

4. Rozhodčí

Volba nových rozhodčích probíhá formou výběrového řízení, do kterého se může přihlásit jakýkoliv člen ČKP v případě, že je vyhlášeno. K vyhlášení bude docházet pouze bude-li to třeba. Pokud není výběrového řízení vyhlášeno, není možné žádat o možnost ucházení se o tuto pozici. Agility rozhodčí v současné době jsou:

Eliška Riegerová

  • hlavní rozhodčí (rozhoduje sporná hodnocení dvou rozhodčích, vede databázi originálních hodnotících lístků)

Lucie Černušková

  • rozhodčí, vedoucí a zodpovědná osoba za agility (vede databázi kopií hodnotících lístků)

Michal Douděra

  • rozhodčí

Alena Riedlová

  • rozhodčí

Pro hodnocení závodu je nutná přítomnost minimálně dvou rozhodčích. Každý rozhodčí posuzující soutěž agility musí projít školením k tomu určeným. Hlavní rozhodčí je volen ostatními rozhodčími.

 

Vyhrazujeme si právo na změnu Soutěžního řádu pro potkaní agility včetně jeho příloh.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: