Směrnice | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Směrnice

Členství

Členství v klubu

 • Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 15 let (nebo právnická osoba),  po vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře na klubový e-mail, následném schválení členskou základnou a zaplacením členského příspěvku a zápisného.
 • O přijetí novéha člena do klubu hlasují stávající členové, k jeho přijetí je potřeba nadpoloviční většina. Poté je žadateli e-mailem odesláno rozhodnutí.
 • Členství v ČKP je rozděleno na tři statusy.
  • Označení ČLEN nebo ČLENSKÁ STANICE získá každý nový registrovaný člen ČKP, na jeho výběru je, zda bude odchovávat pod svou členskou stanicí nebo bude příznivec klubu, se statusem člen.
  • CHOVATELSKÁ STANICE, je statusem přiděleným na vlastní žádost členské stanice po 2 letech aktivního chovu pod ČKP. Předchozí členství v jiných organizacích sdružující chovatele laboratorních potkanů není zohledněno. Dobu trvání členství ověří OVS kontrolou v seznamu svých členů. Zároveň je podmínkou k udělení statusu „chovatelská stanice“ odchování minimálně 5 vrhů, z nichž nejméně 3 musí být s Průkazem původu ČKP.
  • ČESTNÝM ČLENEM se stává chovatelská stanice na vlastní žádost po 3 letech svého působení pod ČKP (jako chovatelská stanice) nebo rozhodnutím členské základny, např. v případě zahraničního člena nebo váženého člena ČKP. (Čestný člen může, ale nemusí, např. v případě členství v jiné organizaci, využívat i nadále název své chovatelské stanice pro účely odchovu)
 • O změnu statusu je nutné požádat e-mailem (czkp@email.cz).

Povinnosti ČLENA klubu (ČLENSKÉ STANICE)

 • Řádně a včas hradit členské poplatky
 • Řádně a včas zasílat rodokmeny vrhů (4 generační na klubovém předtisku)
 • Zapisovat svá chovná zvířata do klubové databáze (po jejím uvedení do provozu) a vést jejich zdravotní evidenci
 • Rozšiřovat okruh svých znalostí v chovu potkanů
 • Seznámit se s vnitřním řádem klubu a podmínkami týkající se jeho správného chodu
 • Vydávat ke KAŽDÉMU zvířeti rodokmen okolkovaný bezpečnostní známkou (pro něž jsou známky určeny)
 • Informovat ČKP o dalších svých členství v organizacích sdružujících chovatelé laboratorních potkanů
 • Dodržovat stanovy a pravidla klubu
 • Sledovat dění, novelizace a chod klubu
 • Zajistit chovatelské podmínky svým zvířatům tak, aby odpovídaly potřebám chovu a obecně platným předpisům (více etika chovu)
 • Brát zřetel a ohleduplný přístup ke zvířatům v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání
 • Prokazovat se legitimací Člena/Členské stanice

Práva ČLENA klubu (ČLENSKÉ STANICE)

 • Odchovávat mláďata a vystavovat jim rodokmen členské stanice
 • Účastnit se schůzí, výstav a jiných akcí pořádaných ČKP
 • Účastnit se hlasování (po půlroční lhůtě, viz níže, určené k aklimatizaci v klubu)
 • Přístup k databázím klubu (vrhy, zdravotní evidence…)
 • Účastnit se soutěží vyhlášených klubem
 • Využívat výhod ČKP
 • Vznášet podněty, dotazy, stížnosti orgánům ČKP
 • Odvolat se proti rozhodnutí členské základny k OVS ČKP

 

 • Po vstupu do klubu je na dobu 6 měsíců pozastaveno hlasovací právo Člena (zdržuje se práva hlasovat v ohledech rozhodování zásadních změn a chodu ČKP).

 

Povinnosti CHOVATELSKÉ STANICE (ČESTNÉHO ČLENA):

 • Řádně a včas hradit členské poplatky
 • Řádně a včas zasílat rodokmeny vrhů (4 generační na klubovém předtisku)
 • Zapisovat svá chovná zvířata do klubové databáze a vést jejich zdravotní evidenci
 • Rozšiřovat okruh svých znalostí v chovu potkanů
 • Seznámit se s vnitřním řádem klubu a podmínkami týkající se jeho správného chodu
 • Vydávat ke KAŽDÉMU zvířeti registrovanému pod ČKP rodokmen okolkovaný bezpečnostní známkou
 • Informovat ČKP o dalších svých členství v organizacích sdružujících chovatelé laboratorních potkanů
 • Dodržovat stanovy a pravidla klubu
 • Sledovat dění, novelizace a chod klubu
 • Zajistit chovatelské podmínky svým zvířatům tak, aby odpovídaly potřebám chovu a obecně platným předpisům
 • Brát zřetel a ohleduplný přístup ke zvířatům v souladu se zákonem o ochraně zvířat
 • Prokazovat se legitimací Chovatelské stanice/ Čestného člena

Práva CHOVATELSKÉ STANICE (ČESTNÉHO ČLENA):

 • Odchovávat mláďata a vystavovat jim rodokmen chovatelské stanice
 • Účastnit se schůzí, výstav a jiných akcí pořádaných ČKP
 • Účastnit se hlasování
 • Přístup k databázím klubu (vrhy, zdravotní evidence…)
 • Účastnit se soutěží vyhlášených klubem
 • Účastnit se možného čekatelství na posuzovatele či jinou funkci v ČKP
 • Volit a od 18 let smí být voleni do řídících orgánů ČKP
 • Využívat výhod ČKP
 • Vznášet podněty, dotazy, stížnosti orgánům ČKP
 • Odvolat se proti rozhodnutí OVS ČKP
 • Registrace zvířat ON-LINE
 • Dojde-li ke ztrátě členské legitimace, je povinností člena v co nejkratší době o této skutečnosti informovat vedení ČKP. A zaslat žádost o vystavení nového průkazu. Ten bude zaslán do 30 dnů od nahlášené ztráty.
 • Ztráta legitimace je zpoplatněna částkou, která pokrývá její výrobní náklady, administraci + poštovné.

Náležitosti k registraci člena:

 • Přihláška zaslaná na klubový email, po schválení člena v papírové podobě na adresu sídla ČKP
 • Okopírovaný doklad totožnosti (OP, pas ..)
 • Uhrazení zápisného + účelového příspěvku na účet ČKP

Žadatel stáhne a vyplní přihlášku dostupnou na webu ČKP. Poté zašle ke kontrole na klubový email, pokud není dotázán k doplnění přihlášky, přihláška se rovnou předkládá ke schválení členské základně. Na základě rozhodnutí členské základny je žadatel přijat nebo nepřijat.

Po schválení žadatele je nutné 2x vytisknout vyplněnou přihlášku. Součástí přihlášky je i okopírovaný OP (pas). Tento dokument slouží ke kontrole, bude založen k archivaci v ČKP a nebude nikde zveřejňován. Informace podané v přihlášce slouží pouze pro vnitřní potřeby klubu a nebude s nimi jinak dále nakládáno.

Do 30 dnů od přijetí přihlášky je žadatel kontaktován o svém přijetí. Společně s rozhodnutím obdrží i členskou legitimaci s vylepenou známkou pro daný rok a 15 ks kolků.

Klub zasílá korespondence jednou (maximálně dvakrát) do měsíce. Je proto nutné myslet na své plány ohledně chovu. Na urgence o zaslání tiskovin / kolků mimo předem hlášené termíny (web, sociální síť FB) nebude brát klub zřetel.

Doporučujeme zasílat veškeré písemnosti doporučeně.

Zánik členství

Registrované členství (člen i chovatelské stanice) u ČKP zaniká vystoupením z klubu či vyloučením člena z předem objasněných důvodů, a to na základě rozhodnutí členů v nadpoloviční většině. Či zánikem klubu je sdružujícího (ČKP). Další možností zániku členství je úmrtí člena.

 • Člen má právo vystoupit z klubu bez udání důvodů a to s okamžitou platností (na jeho žádost). V obecném případě končí jeho členství neuhrazením účelového poplatku pro další kalendářní rok. Refundace/převody členských příspěvků však nejsou možné.
 • ČKP je oprávněn stanovovat si podmínky a řády, kterými jsou členové klubu povinni se řídit. Je jejich povinností se s nimi seznámit před vstupem do ČKP, další novelizace, zasedání, rozhodnutí budou veřejně vyvěšeny a zpřístupněny na klubovém webu a každý člen bude o této skutečnosti osobně informován e-mailem na adrese, která byla při vstupu do ČKP zaevidována v kontaktních údajích.
 • Právem klubu je i okamžité ukončení členství po neobdržení ročního účelového příspěvku, kdy je člen vymazán z evidence ČLENŮ, CHOVATELSKÝCH STANIC a ČESTNÝCH ČLENŮ. Toto rozhodnutí může být změněno v případě podání odvolání a zdůvodnění, proč došlo k nedodržení povinností člena. Pokud OVS rozhodne ve prospěch navrhovatele, udělí v rámci kárného řízení členovi doporučení a jednorázové finanční navýšení členského poplatku (ve výši zápisného či jinak stanovujícím rozhodnutím OVS).
 • Pokud byl člen z evidence ČLENŮ, CHOVATELSKÝCH STANIC či ČESTNÝCH ČLENŮ vymazán z důvodů vyloučení (porušení řádu, neplnění povinností…). Nesmí po dobu 3 let zažádat, on a ani jeho rodinný příslušník s ním registrovaný chov sdílející, o obnovení či nové zaregistrování členství u ČKP. Dojde-li k porušení, nebude na tuto žádost ČKP brát zřetel. Vyloučit člena jde jen v kárném řízení.

Člen si může vyžádat individuální doporučení ČKP pro přijetí do zahraniční či tuzemské organizace sdružující chovatele potkanů laboratorních. Tuto žádost však podává nejméně 3 měsíce před předpokládaným vstupem do jím vybrané organizace. Žadateli však na základě jeho historie v ČKP nemusí být vyhoveno.

ČKP je povinen vést evidenci svých členů. Dle zákona č. 101/2000 Sb. podléhají osobní údaje členů k jejich ochraně (odcizení, zneužití z evidence klubu). Tyto informace slouží pouze k vnitřním potřebám ČKP.

Členové si však tyto informace smí osobně vkládat do profilů na klubovém webu. A to pouze na základě vlastního rozhodnutí.

ČKP je však oprávněn vyžádat si souhlas s jejich nakládáním a zveřejněním (veřejné akce, jichž se účastní – přihlášky atd.).

Za osobní údaje se považuje: jméno, datum narození, adresa, bydliště a zvířata jím držená/vlastněná (drobní hlodavci).

Účelové příspěvky

Členské příspěvky jsou splatné vždy k 31. lednu toho roku, na který je příspěvek určen. Nový člen platí příspěvek do jednoho měsíce od jeho schválení za člena. Tyto finanční prostředky jsou použity k chodu klubu a podpoře akcí jím pořádaných (dotace, výdej karet standardu, tiskoviny, průkazky, nákup výstavních boxů, proplacení posuzovatelských příspěvků aj.).

Člen si jeho uhrazením zajišťuje účast na chodu klubu a všech výstavách/nominacích/akcích ČKP pořádaných. A to za finančně zvýhodněné vstupy (zápisné, vstupné, „klecné“..).

Výše účelového příspěvku

 • Zápisné bylo stanoveno jednorázovým poplatkem ve výši 100 Kč.
 • Platí pro všechny nové členy ČKP!
 • Členský příspěvek je pro všechny členy stanoven na 500 Kč /rok. Bez ohledu na to, jedná-li se o Člena/Členskou stanici, Chovatelskou stanici či Čestného člena.Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: