Stanovy | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Stanovy

Stanovy pro Český klub potkanů o.s. byly schváleny 24. dubna 2012 Ministerstvem Vnitra ČR. Ke změně došlo 3. prosince 2012.

Od jejich základu byly dále odvíjeny veškeré směrnice a vnitřní řády klubu zabezpečující jeho chod.

V rámci novelizace zákona byly k 7. březnu 2015 členskou schůzí schváleny nové stanovy:

 

 

STANOVY

Českého klubu potkanů z.s.

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 • Název spolku je: Český klub potkanů z.s. (dále jen „spolek” nebo „ČKP“)
 • Sídlo spolku je: 360 00 – Kolová
 • Spolek působí na celém území České republiky.
 • Forma právnické osoby je spolek (dříve občanské sdružení) založený podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují chovatelé a příznivci chovu ušlechtilých laboratorních potkanů. Tito se aktivně podílí na jejich chovu a činnosti spojené s jejich chovem (výstavy, propagace veřejnosti, šíření dobrého jména, rozšíření a evidence nových či málopočetných variet aj.) Právní poměry se s účinností od 1.1. 2014 řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

čl. II
Účel spolku

Účel spolku je:

 1. sdružovat chovatele a příznivce laboratorních potkanů
 2. vést členy k zodpovědnému a cílenému chovu s ohledem na dobré zdraví zvířat
 3. vést plemennou knihu – evidovat registrovaná zvířata a narozené vrhy
 4. vytvořit standard potkanů se zavedením evidence málopočetných variet
 5. pořádání výstav laboratorních potkanů
 6. propagovat zásady etického chovu
 7. vzdělávat členy spolku i veřejnost zejména v oblasti chovu a genetiky potkanů

čl. III
Náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat účelu spolku.
 2. Hlavním formou dosahování účelu spolku je výkon činností v oblastech zájmového chovu potkana laboratorního, zejména:
  • stanovení podmínek registrovaného chovu laboratorních potkanů
  • vést plemennou knihu, databázi registrovaných vrhů a zdravotní databázi
  • pořádání výstavy
  • pořádání vzdělávacích akcí pro posuzovatele, členy i veřejnost
  • spolupráce se zahraničními kluby podobného zaměření
 3. Další formy a konkretizaci stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být  fyzická osoba (starší 15 let, nerozhodne-li v konkrétním případě členská základna jinak) a právnická osoba, která je majitelem či chovatelem laboratorních potkanů a dále i fyzické a právnické osoby, které mají zájem o chov těchto zvířat.
 2. Nezletilé osoby, které nejsou plně svéprávné, mohou být členy spolku jen se souhlasem svých zákonných zástupců, ale nemohou být zvoleny do orgánů spolku.
 3. Členem mohou být i cizí státní příslušníci.
 4. Přihlášku ke členství přijímá odborný výbor spolku (OVS). OVS předloží přihlášku členské základně k diskuzi a na jejím základě poté rozhodne. Průkazem členství je členská legitimace.
 5. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení odbornému výboru spolku
  • nezaplacením členského příspěvku k poslednímu dni měsíce února příslušného roku, na který je příspěvek určen
  • rozhodnutím odborného výboru spolku o vyloučení
  • úmrtím fyzické osoby – člena spolku
  • zánikem právnické osoby – člena spolku, členství nepřechází na právní nástupce
  • zánikem spolku
 6. Člen má právo:
  • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  • účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
  • podílet se na stanovení cílů a forem činnosti spolku
 7. Člen má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku
  • dodržovat povinnosti spojené s Řádem registrace potkanů a vrhů
  • dodržovat názvosloví určené klubovým Standardem potkanů ČKP
  • dodržovat směrnice a platné řády odsouhlasené řídícími orgány ČKP a jejich členy
  • chovat se v souladu s chovatelskou etikou, dbát na welfare svých zvířat, reprezentovat klub navenek a dbát na jeho dobré jméno
  • platit členské příspěvky, pokud OVS nerozhodne jinak
 8. Výši členských příspěvků a poplatků spojených s registracemi stanoví odborný výbor spolku po diskuzi s členskou základnou.
 9. Veškerá autorská činnost vytvořená členy pro spolek je považována za kolektivní dílo dle § 59, zákona č. 121/2000 Sb. Umožní-li autor / autoři příslušného díla ČKP užívat toto dílo, považuje se to za udělení časově a místně neomezené bezúplatné licence k užití takového díla v rozsahu, v jakém nemá ČKP právo užít příslušné dílo na základě ustanovení o kolektivním díle (viz výše).

čl. V
Orgány spolku

 • Členská schůze
 • Odborný výbor spolku
 • Konzultant výboru

čl. VI
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou  ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/2 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
  • schvaluje stanovy spolku a jejich změny, odvolává členy OVS, rozhoduje o zrušení spolku. Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech hlasů členů spolku
  • volí odborný výbor spolku
  • sestavuje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období, určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
  • stanovuje výši zápisného a členských příspěvků
 5. Členská schůze může rozhodovat i mimo zasedání, a to prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména sociálních sítí nebo sekce internetových stránek ČKP přístupné pouze pro členy na základě jejich registrace. V takovém případě výbor oznámí členům nejméně 7 dní předem čas a datum zahájení a ukončení hlasování, přičemž tato doba musí být nejméně 2 pracovní dny, a dále způsob hlasování. V případě, kdy bude hlasování probíhat prostřednictvím veřejných sociálních sítí, sdělí výbor každému členovi spolu s oznámením o hlasování také unikátní heslo, kterým je člen povinen potvrdit svou identitu spolu s hlasováním. Po ukončení hlasování sdělí výbor do 7 dní členům výsledek hlasování a zajistí vyhotovení zápisu o průběhu a výsledcích hlasování.
 6. Členové se mohou nechat na členské schůzi zastoupit zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem může být pouze člen ČKP.

čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

 1. Výbor spolku je tříčlenný kolektivní statutární orgán spolku, jeho funkčním obdobím jsou 4 roky. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Činnost výboru spolku řídí předseda a místopředseda.
 2. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku:
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
  • po projednání s členskou základnou rozhoduje o vyloučení člena, v případě potřeby svolává členskou schůzi, závazné je rozhodnutí nadpoloviční většiny členů
  • vede evidenci členů
  • hospodaří s prostředky spolku
  • připravuje jednání členské schůze
  • prostřednictvím elektronické komunikace s členskou základnou (diskuze, ankety, hlasování atd.) si utváří a poté reflektuje většinový názor členské základny a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí ho aplikuje v rozhodovací praxi
 3. Za spolek jedná navenek každý člen výboru samostatně. K právním jednáním, jejichž předmětem je plnění o hodnotě alespoň 10.000,- Kč se vyžaduje společné jednání dvou členů výboru.
 4. Pokladník spolku vede pokladnu spolku a kontroluje vedení účetnictví spolku.
 5. V případě nemoci či jiné závažné skutečnosti, kdy se člen odborného výboru nemůže aktivně podílet na činnosti spolku, může odborný výbor jmenovat na jeho místo dočasného zástupce, který je oprávněn účastnit se činnosti odborného výboru namísto původního člena. A to až do odpadnutí překážky, která původnímu členovi bránila v účasti na činnosti spolku.
 6. Ukončí-li během volebního období některý z členů odborného výboru svoji činnost, bude svolána mimořádná členská schůze za účelem zvolení nového člena odborného výboru.

čl. VIII
Konzultant výboru

 1. Je poradním a pomocným orgánem výboru, zejména v problematice hospodaření spolku a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou 4 roky.
 2. Výkon funkce konzultanta není v rozporu s výkonem jiné funkce ve spolku, pokud není dotčena objektivnost konzultanta. Konzultant nesmí být zároveň člen OVS.

čl. IX
Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Jeho příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace, granty a případné příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, realizované výhradně v rámci naplňování cílů spolku. Veškeré příjmy budou používány na činnost spolku v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. X
Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: