Standard ČKP | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Standard ČKP

Standard Českého klubu potkanů (dále ČKP) je popisem takových barev, znaků, variet srsti, uší, očí a velikosti těla potkanů, které jsou klubem oficiálně uznané. Zvířata, která těmto popisům plně odpovídají, je možné použít do registrovaného chovu a vystavovat je na výstavách v oficiálních kategoriích. ČKP disponuje dvěma typy standardů – „Oficiální standard ČKP“ a „Nulový standard ČKP“. Ve standardech jsou zahrnuty i informace o tom, co je přímo neuznané, nebo je považováno za nežádoucí.

 

Standard v pdf ke stažení

 

 

Zde najdete kompletní obsah standardu

 

Standard popisuje zejména vzhled (fenotyp) a jeho detaily. Vzhled je proto hlavním kritériem, podle kterého se posuzuje, jestli zvíře standardu odpovídá či nikoliv. U každé barvy, znaku, variety, atd. jsou doplněny i další informace, například genetické kódy, možná rizika chovu a podobně. Standard jako takový se však nezabývá genetickými podklady v celkové rodové linii potkana – tuto práci si ve svých liniích odvádí sám chovatel – jak se orientovat v barevných liniích naleznete na http://www.czkp.cz/standard/barevne-linie/. Standard je kolektivní dílo členů klubu pod vedením dlouholeté chovatelky potkanů Lenky Grossman.

 

Oficiální standard ČKP

Oficiální standard popisuje variety, znaky, druhy srstí atd. u zvířat a vrhů chovaných v České republice v dostatečném počtu. Díky tomu byly sledované vlastnosti zvířat řádně popsány a pozorovány na velkém množství vrhů a odpovídající zvířata se v českém chovu obvykle běžně vyskytují. Toto umožnilo nastavit pevně daná kritéria a vyžadovat dodržování přísnějších pravidel např. při registracích.

 

Dle oficiálního standardu mohou být registrována zvířata s Průkazem Původu ČKP (PP oficiálního i nulového standardu) či jiné (i zahraniční) organizace sdružující chovatele potkanů a také zvířata s Výpisem Předků – podmínkou pro registraci je odpovídající vzhled a splnění dalších podmínek (viz níže Pravidla registrací).

 

Zvířata odpovídající oficiálnímu standardu se na výstavách pořádaných ČKP mohou účastnit oficiálních kategorií.

 

Vzhled průkazu původu

 

Nulový standard ČKP

Nulový standard slouží jako doplněk k oficiálnímu standardu a popisuje další, méně časté barvy, znaky a variety srsti s neúplně prozkoumaným genotypem, fenotypem a nepříliš širokou základnou chovaných zvířat a odchovaných vrhů. Umožňuje jejich lepší evidenci a přehlednost. Jeho úkolem je zlepšit komunikaci a sdružovat chovatele těchto variet. Také pravidla např. registrací jsou volnější, než pravidla pro oficiální standard.

 

Dle nulového standardu mohou být registrována zvířata obdobně jako dle oficiálního, splňovat musí volnější pravidla registrací pod nulovým standardem (viz níže Pravidla registrací). Registrovat dle nulového standardu se mohou i zvířata, která se narodí ve vrhu s oficiálním registračním číslem, ale barvou, znakem či varietou náleží do nulového standardu.

 

Zvířata odpovídající nulovému standardu se na výstavách pořádaných ČKP mohou účastnit oficiálních kategorií.

 

Vzhled průkazu původu nulového standardu

 

Pravidla registrací

Pro registrace je nutné rozlišovat, pod jaký standard má být zvíře registrováno. Z toho plynou i nároky na vzhled zvířete a na množství dalších známých informací o zvířeti.

 

Protože je standard ČKP založen primárně na tom „co je vidět“ (fenotyp), není možné rozhodovat o příslušnosti k oficiálnímu nebo nulovému standardu podle genů, předků, linií a podobně. To mimo jiné znamená, že pokud zvíře z nulového vrhu (s nulovým PP) odpovídá oficiálnímu standardu, může být registrováno pouze do oficiálního standardu, ne do nulového!

 

K rodokmenu jako takovému, informacích o předcích, příslušnosti k liniím a dalším informacím ovšem registrátoři při registracích (narozdíl od výstav například) také přihlížejí. Zjištěné závady v rodokmenu (nejčastěji závažné zdravotní varování v linii či zásadní mixováni barevných linií) mohou být důvodem pro neregistraci zvířete. Ohledně rodokmenu je vždy možné se s registrátorem poradit předem.

 

Registrace pod oficiálním standardem: Zvíře je možné registrovat podle oficiálního standardu v případě, že druhem srsti, barvou srsti, znaky, stavbou těla, typem uší a barvou očí odpovídá oficiálnímu standardu. Dále je nutné znát pohlaví, druh a barvu srsti, kresbu, stavbu těla, typ uší a datum narození (alespoň měsíc a rok) u dvou generací předků (tj. u obou rodičů a všech čtyř prarodičů) zvířete.

 

Registrované zvíře bude zaevidováno kódem: CZ XXX/YY

CZ – označení země, v které bylo zvíře registrováno

XXX – evidenční číslo, pod kterým je zvíře zapsáno v plemenné knize

YY – rok, v kterém bylo zvíře registrováno (poslední dvě číslice)

 

Registrace pod nulovým standardem: Zvíře je možné zaregistrovat pod nulovým standardem v případě, že jedna nebo více z jeho následujících vlastností – druh srsti, barva srsti, znaky, stavba těla, typ uší a barva očí – odpovídá popisu v nulovém standardu a všechny ostatní odpovídají standardu oficiálnímu. Jinými slovy je nutné, aby zvíře celé odpovídalo alespoň nulovému standardu, není možné registrovat zvíře, jehož některá vlastnost (byť i jediná) je zjevně neregistrovatelná (např. potkan má pět nohou atd.). O tom, co je ještě registrovatelné a co již nikoliv rozhoduje registrátor, který může přihlédnout i k zamýšlenému dalšímu krytí. Pokud chce chovatel použít registrované zvíře například kvůli barvě, může být registrátor shovívavý ke špatnému znaku a registrovat zvíře na omezený počet vrhů s poznámkou o (ne)chovnosti různých variet mláďat. Dále je nutné znát pohlaví, druh a barvu srsti, kresbu, stavbu těla, typ uší a datum narození (alespoň měsíc a rok) u obou rodičů zvířete (na rozdíl od oficiálního standardu není nutná znalost prarodičů).

 

Registrované zvíře bude zaevidováno kódem: CZN XXX/YY

CZN – označení nulového standardu

XXX – evidenční číslo, pod kterým je zvíře zapsáno v nulovém standardu

YY – rok, v kterém bylo zvíře registrováno (poslední dvě číslice)

 

Pro registrace pod oba standardy je nutné dodržet ještě další pravidla a omezení, například minimální věk a váhu a zaplatit příslušný registrační poplatek. Všechna omezení a další informace jsou uvedena na stránce http://www.czkp.cz/jak-registrovat/

 

Odchovy podle standardů ČKP

Pro odchov zvířat podle jednotlivých standardů je nutné rozlišovat, jestli jsou rodiče vrhu registrováni a pod jakým standardem. Odchovy a vydávání PP či VP se řídí následujícími pravidly:

 

Oba rodiče registrováni pod oficiálním standardem: Vrh má nárok na vydání oficiálního průkazu původu (PP) opatřeného kolkem, oficiální PP je vydáno všem zvířatům z vrhu. Účast mláďat z tohoto vrhu na výstavách a jejich případná registrace se řídí vzhledem jednotlivých zvířat:

  • Pokud mládě odpovídá oficiálnímu standardu, pak se vystavuje v oficiálních kategoriích a registruje se podle zásad oficiálního standardu.
  • Když mládě odpovídá nulovému standardu, pak se vystavuje v oficiálních kategoriích a registruje se podle zásad nulového standardu.
  • Pokud mládě neodpovídá ani jednomu, vystavuje se v PET B kategoriích a není registrovatelné.

 

Jeden rodič registrován pod oficiálním, druhý pod nulovým standardem:Vrh má nárok na vydání „nulového“ průkazu původu opatřeného kolkem, nulové PP je vydáno všem zvířatům z vrhu. Účast mláďat z tohoto vrhu na výstavách a jejich případná registrace se řídí vzhledem jednotlivých mláďat naprosto stejně, jako v případě obou rodičů registrovaných pod oficiálním standardem.

 

Oba rodiče registrováni pod nulovým standardem: Vrh má nárok na vydání „nulového“ průkazu původu opatřeného kolkem, nulové PP je vydáno všem zvířatům z vrhu. Účast mláďat z tohoto vrhu na výstavách a jejich případná registrace se řídí vzhledem jednotlivých mláďat naprosto stejně, jako v případě obou rodičů registrovaných pod oficiálním standardem.

 

Jeden rodič registrován pod oficiálním nebo nulovým standardem, druhý bez registrace: Vrh nemá nárok na vydání jakéhokoliv průkazu původu, všem zvířatům z vrhu se vydává výpis předků. Účast zvířat z tohoto vrhu a jejich případná registrace se řídí vzhledem jednotlivých zvířat:

  • Pokud odpovídají oficiálnímu standardu, pak se vystavují v kategoriích PET A a registrují se podle zásad oficiálního standardu.
  • Když odpovídají nulovému standardu, pak se vystavují v kategoriích PET A a registrují se podle zásad nulového standardu.
  • Pokud neodpovídají ani jednomu, vystavují se v PET B kategoriích a nejsou registrovatelná.

Schéma krytí

 

autor: Tereza Nováková

 

© Obsah chráněn autorským právem.Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: